Hamburg Dermatologie
Gro├čer Burstah 31, 20457 Hamburg